First document on the arrival of gypsies in Spain

The first document on the gypsies in Spain was a safe conduct granted by King Alfonso V of Aragon to D. John of Lesser Egypt, on January 12th, 1425. Below the image can be seen a transcript of the document and the corresponding translation.

Literal transcription

Johannes de Egipto
N’Alfonso, etc. Als nobles, amats e feels nostres universes e sengles governadors, justicies, veguers, sotsveguers, batles, sotsbatles, e altres qualsevol officials e subdits nostres, e encara qualsevol guardes de ports  e coses vedades en qualsevol parts de nostres regens e terres al qual o als quals les presents pervendran e seran presentades o als loctinents de aquells, salut e dilecció. Com l’amat e devot nostre don johan de Egipte Menor, de nostra licència anat en diverses parts, entena passar per algunes parts de nostres regnes e terres, e vullam  aquell èsser bentractar e acollit, a vosaltres e a cascun de  vos dehim e manam expressament e de certa sciència, sots incorriment de nostra ira e indignació que lo dit don Hohan de Egipte e los que ab ell iran e l’acompayaran, ab totes ses cavalcadures, robes, bens, or, argent, beaces e altres qualsevol coses que ab si portaran, lexets anar, estar e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs e altres parts de nostra senyoria salvament e segura, tota contradicció, impediment e contrast remoguts. Povehints e donants a aquells segur passatge e conduyt si e quan per lo dito non Johan request no serets durant lo present nostre salvoconduyt, lo qual volem que dur per tres mesos (1) del dia de la data de la present en avant continuament comptadors. Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XII dies de janer en l’any de la nativitat de Nostre Senyor Mil CCCCXXV (2) Rex Alfonsus.

Franciscus Exalon, mandato regio facto ad relacionem Francisci d’Arinyo.

Probata:
1. Is still crossed, unreadable.
2. Corrected from XXVIII.

Nakhavipen kotar-i purani katalani chib

Johannes de Egipto
O Thagar Alfonso, etc…dav but baxt aj sastipen savorrenqe kaj dikhel akava lil: gudle ta amare bare manúsa, raja, kisatòre, konsilòre, aj aver manusa telel mande and-e amare Thagarimata ta Phuvia. Sar amaro gudlo ta pativalo o Raj Xuan kotar-o Tikno Exìpto kaj amaro kamipnaçar 3ka al ke  aver thanende, 3anav ke ov si te nakhel p-e verver thana and-e amare thagarimata ta phuvia, thaj kamav ke ovel sato ta baxtalo vi savorenqe musaj te kamel lesqe but baxt aj sastipen. Kon na kerel baxtales leçar, kon na del vast lesqe, ka xoliavel man sostar o Raj Xuan kotar-o Exìpto ta lesqe manusa  ta lenqe grasta, lenqe gada, lenqo sumnakaj, lenqo rupuj, lenqe voxtana thaj sare lenqe kotara, musaj te oven meste ta sarbaro, saj te besen vaj nakhel and-e sare forùra, gava, thana ta p-aver kotora and-o amaro rajipen thaj savorre nasti kerel lenqe nasulimata. Savorre si te den len sarbaripen kana o Raj Xuan kamel ta sikavel akava lil. Akava lil pherel palal trin chona. Dine and-i Zaragòza amare semnatureár o desudujto dives and-januàra o bers 1425 kotar-o biandipen amaro Devlestar. Thagar Alofonso.