EUROTERNNET

Halovo Europuno katar le Terne Roma

So si EUROTERNNET?

EUROTERNNET si jèkhi organisàtsia ternèski mashkarthemèngi, bi tromavipen kotar mangin, kotar sunko na-politikani thàj na-skrankeni, bitchadi ka te astav i nomindipen sotsialno thàj kulturikano, dyenèsko ja kolektivi, katar le terne roma europune.

Vi panchel te astav o pashipen mashkar le terne roma thàj romna kotar le kavere thema europune.

EUROTERNNET si i organisàtsia katar le terne sos patcharen ke te sinav rom ka le vudaré da siklo XXIto., te sinav zhurnalkero ja ferisaro, vagèngro ja maleri, na sobachatel te xasarav jekh mùko da pregenipen kotar romipen so si and-i tradìtsia romani ànde màj kotar 600 bèrsha ande Europa.

Kone gavillelen EUROTERNNET.

Kon ondel EUROTERNNET?

EUROTERNNET si jèkhi organisàtsia ternèski thàj tchatches romani. Si terne roma le sos i formisaren thàj i orthouen. Lèsko ondipen paxabel korkes ka-i terniben romani, ka-i so paxabel ande lèski sasarimos.

Sar pe struktùri?

I orthoaripen kotar EUROTERNNET paxabel -per akàna- ka jèkhi Katanipen Orthouari, formime per terne roma thàj romna. Lèske somdasne si len sinardo alosarde per le chifrune temelinare kotar EUROTERNNET ande kidipen jeneràli.

Savi si lèski shutsiben kotar buti?

EUROTERNNET si sar shutsiben kotar buti sare le thèma kotar Europa. Lèske shinarkere si le terne roma khetane sos trajin ande von.

Kon shaj te sinav somdasno kotar EUROTERNNET?

Varesavo terno rom ja romi europuni, mashkar 14 thàj 30 bèrge, shaj te sinav somdasno kotar EUROTERNNET.

Sos kerdime butarel?

EUROTERNNET pe davel ka:

  • Te kidav thàj te ulav INFORMATSIA pa-i slavisipen kotar rakhipe, i davipen kotar adyutisipe vash te siklarav vash o stùdio thàj i formisipen keramèngro thàj i laripen kotar tchavere institusèske vash i butaripen kotar projekte.
  • Te nomindav thàj te sugelav keripe vash o PARIPEN thàj i TCHALAVIMOS kotar terne roma mashkar le tchordane thèma europune.
  • Te madyutav kotar mashkar ARAKERANI thàj RAKARPASKERI, karing ka le kavere administratsie (gavèske, rajonàle, chimèske thàj màj ke chimèske), ande dògi kotar terniben romani.

Euroternnet vortel ka le terne roma europune…

  • Te printdyarav ka avere roma thàj romna kotar sari Europa, nakhelindòj o duriben so artchino bute bèrge varekone si len kamel te kerav mashkar amaro gao.
  • Te komandinav kotar informàtsia pa-i nevimos romani mashkarthemèngo.
  • Te stilav ka skolipe pa kultùra, khetanimos thàj siklaripen keramèngro ande saro glindo and-o europuno luma.
  • Te astav poshno vash le projekte themèske thàj ande kanali direktno mit le institutsie europuna.

Sari akaia informàtsia tùke avèla lokhardi per EUROTERNNET pakuares per post ja e-mail. Vi avèla komandinèsko and-i web lil kotar EUROTERNNET.

Sar pe shaj te hilfav mit EUROTERNNET?

Korkòro si ke te archavav i lil khetanèli thàj te sinav somdasno katar-i organisàtsia. Shaj kadial te bukurisav kotar sare le tchavere sos inzarel tùke thàj te dyav andre ka te formisarav ulavipen katar-i Kidipen so i orthouel. EUROTERNNET, ande lètsti, avèla so tù te kames. Sòske te sinav terno thàj rom si jekh tromipen kotar avutno.

If you want to take part in EUROTERNNET fill up these personal particulars: